Entries tagged with Russia

“Other Logics of Writing”
Arkadii Trofimovich Dragomoshchenko at 70
Second International Conference ATD: Variations
24–25 November 2016
Saint Petersburg State University
Brobinsky Palace, Saint Petersburg

Premiya Arkadiya Dragomoshchenko
25–27 November 2016
Novaya Tsena Aleksandrinskovo Teatra
Saint Petersburg, Russia

Zina Dragomoshchenko
Evgeny Pavlov
Elena Dolgikh
Aleksandr Skidan
Selena Valyavkino
Nina Savchenkova
Anna Glazova
Aleksandr Ulanov
… More